Добив, преработка и реализация на инертни материали. Корабен транспорт по река Дунав. Пристанищни, агентийски, кантарни услуги и др.
Поларис 8 :: Материали

Добивът се осъществява от дълбачка, която товари с речна баластра шлеповете.

Добитият материал отговаря на съществените изисквания на БДС EN 13043:2003.

Баластрата се обработва чрез промиване и пресяване в четири вида добавъчни материали за бетон и строителни разтвори с размери: речен пясък фракция 0/4мм и речен чакъл фракции 4/8мм, 4/16мм, 16/32мм със съществени характеристики, отговарящи на изискванията на БДС EN 12620:2004, БДС EN 13139:2004:

Продукт (фракция) 0/4 mm
4/8 mm
4/16 mm
16/32 mm
Зърнометричен състав категория Gf85 Gc80/20 Gc90/15
Gt17,5
Gc85/20
Форма на зърната категория - Sl15 Sl15 Sl15
Плътност на зърната
» Относителна плътност mg/m3 2,66 2,66 2,64 2,65
» Плътност на изсушен в сушилня материял mg/m3 2,63 2,57 2,59 2,60
» Плътност на водонапит, повърхностно подсушен материал mg/m3 2,64 2,61 2,61 2,62
Чистота
» Фина фракция категория f3 (по БДС EN 12620)
1 (по БДС ЕН 13139)
f1,5 f1,5 f1,5
» Съдържание на черупки категория SC10 SC10 SC10 SC10
Устойчивост на дробимост категория LA35 LA35 LA35 LA35
Съдържание на:
» Хлориди % 0,001 0,001 0,001 0,001
» Киселинноразтворими сулфати категория AS0,2 AS0,2 AS0,2 AS0,2
» Обща сяра % < 1 < 1 < 1 < 1
» Вредни органични примеси   няма няма няма няма
Абсорбация на вода % < 1 < 1,5 < 1 < 1
Мразоустойчивост категория F1 F1 F1 F1
Устойчивост на алкало-силициева реакция
Съдържание на скали и минерали с амфорна и нестабилна кристална форма на SiO2, изразено като разтворим силициев диоксид
mmol/dm3 < 50 < 50 < 50 < 50

Добиваме и едър скален материал за пътни основи 30/100мм, отговарящ на изискванията на БДС EN 13043:2003.