Добив, преработка и реализация на инертни материали. Корабен транспорт по река Дунав. Пристанищни, агентийски, кантарни услуги и др.
Поларис 8 :: За нас
Златна награда за технология и качество - Париж, 28.03.2008 г.

Златна награда за технология и качество - Париж, 28.03.2008 г.

Златна европейска награда за качество и търговски престиж - Берлин, 29.01.2007 г.

Златна европейска награда за качество и търговски престиж - Берлин, 29.01.2007 г.

Платинена награда за технология, качество и най-добро търговско име - Париж, 28.03.2005 г.

Платинена награда за технология, качество и най-добро търговско име - Париж, 28.03.2005 г.

Златна награда за технология и качество - Женева, 08.03.2004 г.

Златна награда за технология и качество - Женева, 08.03.2004 г.

Шеста международна награда за транспорт - Мадрид, 01.12.2003 г.

Шеста международна награда за транспорт - Мадрид, 01.12.2003 г.

"Поларис-8" ООД е разположено в западната част на град Силистра на брега на р. Дунав – най-важният европейски път. Дружеството е създадено през 1996 година като наследник на предприятие с 50-годишна история и традиции в областта на речното и драгажно дело. С икономическите промени в България днес дружеството е финансово стабилна частна фирма, работеща с модерни пазарни принципи.

Географски дружеството е разположено на 75 км от канала Черна вода – Констанца и на 200 км от голямото украинско пристанище Рени.

Основната дейност на "Поларис-8" ООД е добив, преработка, реализация на инертни материали и корабен транспорт по река Дунав. Фирмата извършва и допълнителни видове услуги като пристанищни, агентийски, кантарни и др.

Предприятието има дългогодишни традиции в пазарната ниша, която заема и се явява основен пазарен субект на отрасъла в национален мащаб, поради факта че обезпечава с инертни материали, както цялата североизточна част на страната, така и осигурява значителни доставки и на външния пазар, по-конкретно Република Румъния.

"Поларис-8" ООД е носител на пет изключително престижни отличия: "Шеста международна награда за корабен транспорт – Мадрид, 2003", "Двадесет и петата златна награда за технология и качество – Женева, 2004", "Платинената награда за технология, качество и най-добро търговско име – Париж, 2005", "Златната европейска награда за качество и търговски престиж – Берлин, 2007" и "Златната награда за технология и качество – Париж, 2008".

Именно специфичните производствени мощности, материалната база с модерно високотехнологично оборудване, отличното качество на продукцията и квалифицирания опитен и мотивиран персонал, дават възможност на фирмата да сключва дългосрочни договори със сериозни партньори, да обслужва ритмично поръчките им и да постига непрекъснато нарастващи приходи. Затова целите, които винаги стоят пред "Поларис-8" ООД са поддържане имиджа на дружеството на пазара, на който оперира, запазване доброто качество на произвежданата продукция и извършваните услуги, оптимално задоволяване потребностите на клиентите и опазване на природната среда.

В предприятието е внедрена и функционира интегрирана система за управление по отношение на качеството, здравето и безопасността и околната среда в съответствие с международните стандарти БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2005. Ръководството на дружеството разгласява утвърдената политика на интегрираната система за управление до всички заинтересовани страни.
Политика по безопастността и здравето при работа и околната среда
Политика по качеството